середу, 27 березня 2019 р.

Районний семінар-практикум учителів  іноземної мови

              
 27 березня 2019 року  у Голованівському ліцеї ім.Т.Г.Шевченка відбувся районний семінар-практикум учителів  іноземної мови.
Вікторія Михайлівна Шевчук, учитель Клинівської філії Голованівського  ліцею ім.Т.Г.Шевченка, представила свій досвід роботи з розвитку  навичок говоріння. Ганна Миколаївна Запорожчук, учитель Голованівського  ліцею ім.Т.Г.Шевченка, праналізувала  Критерії оцінювання завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (власного висловлювання) з англійської мови сертифікаційної роботи з англійської мови зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року (a1,a2, a3,b1,b2,c,d), розповіла про ефективні форми і методи підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. Людмила Миколаївна Стах, учитель Голованівського  ліцею ім.Т.Г.Шевченка, керівник районного методичного об’єднання учителів  іноземної мови, провела з педагогами мовний практикум з аудіювання  в рамках  зовнішнього незалежного оцінювання.      

середу, 13 березня 2019 р.

Семінар-практикум практичних психологів і соціальних педагогів

       
  13 березня 2019 року у Перегонівському ліцеї відбувся районний семінар-практикум працівників психологічної служби на тему: « Використання арт-терапевтичних методик  та технік у роботі практичного психолога».
  Лариса Володимирівна Бербега, практичний психолог закладу, провела з учнями 4-го класу корекційно-розвивальне заняття «У пошуках власного я», під час якого використала різноманітні  арт-терапевтичні вправи з елементами ізо-, лялько-, казко- та кольоротерапії. Діти малювали,  грали в рольові ігри, слухали казку, аналізували  її, робили висновки.
  Для колег психолог представила презентацію «Особливості арт-терапії як  методу»,у якій розкрила  переваги, форми, види та корекційні можливості арт-терапії, провела  з ними вправи  з кольоротерапії та з використанням метафоричних карт. Всі учасники семінару отримали методичний посібник з проблеми семінару.
                                           

вівторок, 5 березня 2019 р.

Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації та проведення контролю, заповнення сторінок журналу в умовах семестрової системи оцінювання навчальних досягнень учнів 1-11-х класів з предмету «Іноземна мова» у загальноосвітніх навчальних закладах Кіровоградської області

Додаток до листа управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації від 15.05.2017 року № 01-12/437/2-34
Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації та проведення контролю, заповнення сторінок журналу в умовах семестрової системи оцінювання навчальних досягнень учнів 1-11-х класів з предмету «Іноземна мова» у загальноосвітніх навчальних закладах Кіровоградської області
   Інструктивно-методичні рекомендації розроблені для використання в початковій, середній та старшій школі на основі чинних нормативно-правових документів Міністерства освіти і науки України. Ними визначено єдиний порядок організації контролю за навчальними досягненнями учнів з іноземної мови та оформлення класних журналів у загальноосвітніх навчальних закладах. Дані матеріали пропонуються спеціалістам та методистам районних/міських управлінь/відділів освіти, керівникам РМО/ММО, директорам закладів освіти, заступникам директорів з НВР, учителям-предметникам для використання у практичній діяльності.
  Інструктивно-методичні рекомендації розроблені на основі чинних нормативно-правових документів Міністерства освіти і науки України:
- Положення про загальноосвітній навчальний заклад (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778) зі змінами від 27.09.2016 р. № 671;
 - Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 р. № 1547 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 р. за № 157/26608);
 - Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (затверджені наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.04.2011 № 329);
 - Інструкція щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 08.04.2015 р. № 412 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України від 27.04.2015 за № 472/26917);
 - Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 р. № 496); 2 - Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення базових дисциплін (оновлюються щорічно).
 1. Оцінювання навчальних досягнень учнів.
 1.1. Обов’язковому оцінюванню підлягають результати вивчення предметів інваріантної частини навчального плану, а також спецкурси, курси за вибором, що входять до варіативної складової робочого навчального плану. Відповідальність за якість, своєчасність та об’єктивність оцінювання покладається на вчителя та керівника загальноосвітнього навчального закладу.
 1.2. Основними видами оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземної мови є поточне, тематичне, семестрове, річне та підсумкова державна атестація.
 Поточне оцінювання здійснюється з метою встановлення правильності розуміння навчального матеріалу й рівнів його оволодіння та здійснення корегування щодо застосованих технологій навчання, заохочення та стимулювання учнів. З іноземних мов поточне оцінювання є обов’язковим. Основна функція поточного контролю – навчальна, тому індивідуальні форми доцільно поєднувати із фронтальною, парною та груповою роботою. Поточна оцінка виставляється до класного журналу в колонку з надписом, що засвідчує дату проведення заняття, коли здійснювалося оцінювання учня/учениці.
 Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземної мови виставляється на основі поточного оцінювання і є середнім арифметичним балом. Тематична оцінка виставляється до класного журналу в колонку з надписом Тематична без дати. Під час виставлення тематичного бала оцінка за ведення зошитів не враховується. При виставленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми. Проведення окремої тематичної атестації (контрольної підсумкової роботи) при здійсненні відповідного оцінювання не передбачається. Якщо учень/учениця був(ла) відсутній(я) на уроках протягом вивченої теми, не виконав(ла) вимоги навчальної програми, у колонку з надписом Тематична виставляється н/а (не атестований(а)). Тематична оцінка не підлягає коригуванню.
 Семестровий контроль проводиться періодично з метою перевірки рівня засвоєння навчального матеріалу в обсязі навчальних тем, розділів семестру й підтвердження результатів поточних балів, отриманих учнями раніше. Семестровий контроль проводиться двічі на рік наприкінці кожного семестру, починаючи з 3-го класу, за чотирма видами мовленнєвої діяльності: аудіювання, читання, говоріння, письмо.
 У журналі робиться, наприклад, наступний запис.
Ліва сторона журналу:  К. ауд. К. чит. К. гов. К. письмо
                                         5/12    18/12    22/12   25/12

 Права сторона журналу: №   Дата   Зміст уроку                                    Домашнє завдання
                                           1.    05/12  Контроль навичок аудіювання
                                           2.    18/12  Контроль навичок читання
                                           3.    22/12  Контроль навичок говоріння
                                           4.    25/12  Контроль навичок письма

 Завдання для проведення семестрового контролю складаються на основі програми, охоплюють найбільш актуальні розділи й теми вивченого матеріалу, розробляються вчителем з урахуванням рівня навченості, що дозволяє реалізувати диференційований підхід до навчання. Звертаємо увагу, що «Контроль» не є контрольною підсумковою роботою і може бути комплексним та проводитись у формі тестування. Враховуючи психологічні, фізичні та вікові особливості школярів, не рекомендується проведення контролю чотирьох видів мовленнєвої діяльності учнів один за одним протягом чотирьох останніх уроків семестру.
Оцінка за семестр виставляється на основі тематичного оцінювання та оцінок контролю з чотирьох видів мовленнєвої діяльності. Якщо учень був відсутній при проведенні семестрових контролів видів мовленнєвої діяльності, на сторінці обліку навчальних досягнень учнів у відповідну клітинку виставляється н. У такому випадку семестровий бал виставляється на основі тематичних балів і тих контролів, що були проведені. Учень має право на коригування семестрової оцінки. Коригування семестрової оцінки відбувається на підставі заяви учня або його батьків (осіб, які їх замінюють) за рішенням педагогічної ради. Скоригована семестрова оцінка виставляється у колонку без дати з надписом Скоригована поряд з колонкою І семестр/ІІ семестр. Колонки для виставлення скоригованих оцінок відводяться навіть за відсутності учнів, які виявили бажання їх коригувати, тобто є обов’язковими в журналі. Форму та тривалість повторного семестрового оцінювання визначає вчитель. Зміст матеріалу, що виноситься на повторне семестрове оцінювання, повинен 4 охоплювати зміст тем, які вивчалися протягом семестру. Завдання для повторного семестрового оцінювання схвалюються на засіданні шкільного методичного об’єднання. Скоригований семестровий бал виставляється лише тим учням, які його підвищили. Він не може бути нижчим за семестровий. Підвищення семестрової оцінки учням: - 9-х класів – не дає їм права на отримання свідоцтва з відзнакою; - 10-11-х класів – не дає їм права бути претендентами на нагородження золотою «За особливі успіхи у навчанні» та срібною «за успіхи у навчанні» медалями. У спеціалізованих закладах освіти з поглибленим вивченням іноземної мови та профільних класах загальноосвітніх навчальних закладів при викладанні спецкурсів (література країни, мова якої вивчається, країнознавство, науковотехнічний переклад, ділова мова тощо) оцінювання здійснюється таким же чином, як вказано вище, за виключенням семестрових контролів з основних видів мовленнєвої діяльності. Замість них наприкінці семестру проводиться один семестровий контроль, який повинен охоплювати весь матеріал семестру. Ця робота виконується в робочих зошитах.
 Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових або (та) скоригованих семестрових оцінок. Річна оцінка виставляється до журналу в колонку з надписом Річна без зазначення дати не раніше, ніж через три дні після виставлення оцінки за ІІ семестр. У випадку не атестації учня/учениці за підсумками двох семестрів у колонку Річна робиться запис н/а (не атестований). Річна оцінка коригуванню не підлягає.
Державна підсумкова атестація у загальноосвітніх навчальних закладах відбувається відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 р. № 1547 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 р. за № 157/26608). Виставлення оцінки з державної підсумкової атестації здійснюється у колонку з надписом ДПА без зазначення дати. За бажанням випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти результати зовнішнього незалежного оцінювання можуть бути зараховані як державна підсумкова атестація, про що видається відповідний наказ керівника навчального закладу. У такому випадку результати зовнішнього незалежного оцінювання з конкретного предмету виставляються до журналу в колонку з надписом ДПА. Учням, які не пройшли державну підсумкову атестацію, у колонку з надписом ДПА робиться запис н/а (не атестований).  Випускникам, які звільнені від проходження державної підсумкової атестації, робиться запис зв. (звільнений (а)). Якщо оцінка з державної підсумкової атестації переглядалася апеляційною комісією, то вона виставляється у колонку з надписом Апеляційна без дати.
 2. Ведення зошитів та словників.
Для виконання всіх видів навчальних робіт необхідно мати наступну кількість зошитів з іноземних мов:
 у 1-9-х класах – 2 робочі зошити, один з яких може бути з друкованою основою,
 у 10-11-х класах – 1 робочий зошит, словник.
 Робочі зошити з друкованою основою повинні відповідати діючій програмі та бути рекомендовані для використання Міністерством освіти і науки України.
 В початковій школі доцільно використовувати зошит в клітинку.
 З метою полегшення оволодіння процесами читання і письма рекомендовано використовувати стандарт напівдрукованого шрифту.
 При перевірці робіт з іноземної мови у початковій школі (1-4 класи) вчитель виправляє помилки і пише згори правильний варіант слова, виразу тощо. Зошити, в яких виконуються навчальні класні та домашні роботи, перевіряються після кожного уроку у всіх учнів протягом семестру. У 5-9-х класах зошити перевіряються один раз на тиждень. У 10-11-х класах у зошитах перевіряються найбільш значимі роботи, але з таким розрахунком, щоб один раз на місяць перевірялись роботи всіх учнів. Оцінка за ведення зошитів виставляється щомісяця в колонку без дати з надписом Зошит. В 1-му та 2-му класах (за рішенням педради) оцінка за зошит не виставляється; в журналі робиться надпис Зошит без виставлення оцінок. Результат перевірки зошитів не враховується при виставленні тематичного балу. Вимоги до перевірки зошитів регламентуються Міністерством освіти і науки України.
  Словники перевіряються один раз на семестр. Учитель виправляє помилки і ставить підпис та дату перевірки. Оцінка за ведення словника в журнал не виставляється. Зошити та словники підписуються мовою, яка вивчається.
 Зразок зошиту: English                    Deutsch 
                            Galina Sedova        Galina Sedowa
                            Form 5A                  Klasse  5A
                            School 167              Schule 167
 Зразок словника:Vocabulary            Vokabelheft
                              Galina Sedova       Galina Sedowa
                              Form 5A                 Klasse 5A
                              School 167             Schule 167
 При виконанні письмових робіт у робочих зошитах день тижня, число і місяць, починаючи з другого півріччя 2-го класу, записуються наступним чином
Англійська мова                               Німецька мова 
Monday, the first of                           Donnerstag
 September Classwork/                     der zehnte September
 Homework                                       Hausaufgabe(n)
                                                          Klassenarbeit – не пишеться
 У спеціалізованих школах з поглибленим вивченням іноземної мови при вивченні спеціальних мовних курсів (країнознавство, література країни, мова якої вивчається, науково-технічний переклад тощо) перевірка зошитів здійснюється за загальними правилами (1 раз на місяць), оцінка за ведення зошитів із спецкурсів виставляється до класного журналу 1 раз на семестр.

                                                                     ДОДАТКИ

                     Зразок оформлення сторінки обліку навчальних досягнень учнів
                                              у класному журналі з іноземних мов

                    Оформлення сторінок класного журналу на кінець вивчення теми


 НЕ ПИШЕТЬСЯ НІЧОГО!
 03/ 09   06/ 09   08/ 09   10/ 09   13/ 09   15/ 09   Те м ат и ч н а   17/ 09

 №   Дата        Зміст уроку                                                                            Домашнє завдання
 6.   03/09        Я, моя сім’я і друзі. Активізація лексичного матеріалу   Впр. , стор. (письмово)
 7.   06/09         Розвиток навичок говоріння.

                  Оформлення сторінок класного журналу на кінець семестру

 К. ауд  .К. чит  .К. гов.  К. письмо   З о ш и т   І сем ест р   ІІ с е м е с т р   С к о р и г о в а н а
 06/ 12   08/ 12   13/ 12    15/ 12

№          Дата        Зміст уроку                                           Домашнє завдання
 22.        06/12       Контроль навичок аудіювання
 23.        08/12       Контроль навичок говоріння
 24.        13/12       Контроль навичок читання
 25.        15/12       Контроль навичок письма